Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Resursutnyttjande

 

Resursutnyttjande är en nationalekoonmisk term som används när man studerar hur väl ett lands resurser, eller produktionsfaktorer, används. Grundläggande finns det tre olika resurser till ett lands förfogande: arbetekapital och naturresurser. Med hjälp av dessa resurser kan ett land producera varor och tjänster vars värde summeras i bruttonationalprodukten, BNP. Målet är att kunna använda alla resurser i ett land på ett långsiktigt uthålligt sätt, detta brukar kallas den potentiella BNP-nivån. Så är dock i praktiken inte fallet. Istället går ekonomin i konjunkturcykler med ett lågt resursutnyttjande i lågkonjunkturer och ett högt resursutnyttjande i högkonjunkturer.

Referens: Ekonomifakta