Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Obligation

 

En långfristig skuldförbindelse, vanligen utfärdad av stat, kommun eller större företag.

Andra begrepp relaterad til obligation.

Bond
Obligation.

Bond broker
Obligationsmäklare - se värdepappersmäklare.

Bond coupon
Obligationskupong - se Kupongränta

Bond dept
Obligationsskuld.

Bond funds
Obligationsfonder - se Obligationsfond

Bond holder
Obligationsinnehavare.

Om ett företag till exempel köper ett annat företag så tycker ofta aktieägarna att det är bra eftersom de då hoppas på högre utdelning. Obligationsinnehavarna, det vill säga de som lånat ut pengar till företaget, är mer intresserade av hur finansieringen av köpet gått till. Har företaget köpt genom ytterligare belåning ser obligationsinnehavarna det som ett tecken på att det kan innebära svårigheter att få tillbaka sin fordran på bolaget. Detta sänker då värdet på obligationen, medan det kan höja värdet på aktien.

Bond index
Obligationsindex.

Bond indice
Obligationsindex.

Bond issue
Obligationsemission.

Exempel:

Allgon AB (publ) (”Allgon” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en obligationsemission om 275 MSEK riktad till svenska och internationella kvalificerade investerare. Obligationen har en löptid om fyra år med en rörlig ränta om STIBOR 3M+6,75 procent som erläggs kvartalsvis. Det totala rambeloppet för obligationslånet uppgår till 500 MSEK.

Bond loan
Obligationslån.

Bond market
Obligationsmarknad.

Bond quotation
Obligationskurs.

Bond rating
Obligation rating.

Bond redemption
Obligationsinlösen.

Bond salesman
Obligationsförsäljare.

Bond series
Obligationsserie.

Bond swap
Obligationsswap.

Bond trader
Obligationshandlare.

Bond trading
Obligationshandel.

Referens: Ekonomifakta