Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bild: Pixabay

 

Obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, enkelt skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut, bostadskredit-institut (bostadsobligation) eller ett större företag (företags- eller industriobligation).

Obligationer är vanligen kupongobligationer, vilket innebär att de förutom det nominella belopp som utbetalas till ägaren vid löptidens slut även ger periodiska utbetalningar, kuponger. Obligationer som enbart ger ett nominellt belopp benämns  nollkuponger.

Utöver dessa bägge obligationstyper finns det även premieobligationer och indexobligationer. De sparobligationer som svenska staten utfärdade under tiden 1960–1987 var inte obligationer i gängse mening, eftersom äganderätten ej fick överlåtas.

Kupongräntan är den ränta som bestämmer hur stora kupongutbetalningarna ska vara, vilket är lika med kupongens värde dividerat med det nominella beloppet. Avkastningen beräknas som kupongen genom priset.

Referens: Wikipedia