Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kupong

 

Kupong(er)

Så länge som produkten inte lösts in i förtid enligt vad som beskrivs nedan, kommer du att få en betalning om gällande Kupongbelopp i Inlösenvalutan på gällande Kupongens Utbetalningsdag(ar), däremot villkorat, av ut vecklingen för de Underliggande. Om den officiella stängningskursen på minst en Underliggande enligt vad som fastställs av Priskällan på en Kupongobservationsdag understiger gällande Kupongstandardnivå, kommer du inte att få en betalning om gällande Kupongbelopp i relation till den Kupongobservationsdagen. I händelse av att den officiella stängningskursen på alla Underliggande enligt vad som fastställs av Priskällan på en Kupongobservationsdag är lika med eller överstiger gällande Kupongstandardnivå, kommer du på gällande Kupongens Utbetalningsdag att få en betalning om gällande Kupongbelopp i relation till Kupongobservationsdagen och andra tidigare Kupongobservationsdagar för vilka det gällande Kupongbeloppet inte har betalats (”Cat ch-Up”).

Förtida Inlösen

I händelse av att den officiella stängningskursen för alla Underliggande enligt vad som fastställts av Priskällan på gällande Observationsdag för Förtida Inlösen är lika med eller överstiger gällande Förtida Inlösennivå (sådan händelse utgör en "Förtida Inlösenhändelse"), kommer produkten att lösas in i förtid på gällande Förtida Inlösendag och du kommer att få en betalning om gällande Förtida Inlösenbelopp. Du är därefter inte berättigad till ytterligare betalningar.

Inlösen på förfallodag

Under förutsättning att produkten inte har lösts in i förtid, finns följande möjligheter till inlösen av produkten: (i) Om Avräkningskursen för alla Underliggande är lika med eller överstiger gällande Kick-In-Nivå, erhåller du på Förfallodagen det Nominella Beloppet. (ii) Om Avräkningskursen för minst en Underliggande understiger gällande Kick-In-Nivå, erhåller du, på Förfallodagen ett Inlösenbelopp i Inlösenvalutan som beror på Avräkningskursen för den Underliggande med sämst ut veckling mellan relevant Fastställelsedag och Värderingsdag. Inlösenbeloppet är lika med (kommersiellt avrundat) Avräkningskursen för den Underliggande med sämst ut veckling, där så är tillämpligt konverterad till Inlösenvalutan, multiplicerat med Multiplikatorn. Du kommer att göra en förlust om Inlösenbeloppet plus Kupongbeloppet(-en) understiger anskaffningspriset för produkten. Det sker inga separata betalningar av upplupen ränta (ackumulerad ränta) vid köp av produkten under dess livslängd. Upplupen ränta avspeglas i produktens löpande marknadspris (Dirt y Price).

Du har ingen äganderätt (såsom rösträtt, rätt att erhålla utdelning eller annan distribution eller några andra rättigheter) avseende de Underliggande

Referens: UBS