Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kontoklass

 

En kontoklass är en indelning av olika konton i kontoplanen.

 

Kontoklasser underlättar bokföringen.

Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företag ska använda, men den vanligast förekommande är den så kallade BAS-kontoplanen.

En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Indelningen i kontoklasser överensstämmer i princip med huvudgrupperingarna i balansräkningen och resultaträkningen. Konton av likartad karaktär grupperas tillsammans för att hålla samman transaktioner av liknande sort, vilket underlättar företagets redovisning.

Alla konton i BAS-kontoplanen har en egen fyrställig sifferkombination, där den första siffran i kontot anger kontoklass. I BAS-kontoplanen har till exempelvis kontot Kassa alltid kontonummer 1910, vilket betyder att kassakontot tillhör kontoklass 1.

 

Vad bokförs i vilken kontoklass?

I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser:

  • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
  • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
  • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
  • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
  • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)
  • Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)
  • Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)

Les mer här!

 

Referens: Visma