Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Kassaflödesanalys

 

En kassaflödesanalys visar ett företags likviditetsförändring under en viss period.

 

En kassaflödesanalys visar förändringen i likvida medel.

En kassaflödesanalys är en rapport som innehåller uppgifter om ett företags finansiella flöden, det vill säga företagets inbetalningar och utbetalningar under en viss period. En kassaflödesanalys är alltså en sammanställning av kassaflödet som används för att skapa en överblick över de likvida medel som strömmar in och ut ur verksamheten.

En kassaflödesanalys delas upp i tre delar:

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten utgörs av verksamhetens huvudsakliga intäktsgenerande aktiviteter och visar bland annat försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten visar bland annat förvärv och avyttring av anläggningstillgångar samt andra typer av investeringar.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten visar bland annat nyemissioner, upptagna lån, utdelningar, amorteringar av skulder och koncernbidrag.

Les mer här!

 

Referens: Visma