Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Intjäningsförmåga

 

Historisk intjäningsförmåga är ett viktigt mått att utgå ifrån när det gäller att värdera ett företag. Här finns en faktisk prestation att värdera som utgår från verkliga händelser. Utifrån historisk intjäningsförmåga upprättas en prognos för de kommande årens finansiella utveckling. Här tittar man på framtida potential att utveckla affären i bolaget.

Vid en värdering utgår man i många fall från ett framtida beräknat kassaflöde. Kassaflödet tar utgångspunkt i det resultat som företaget beräknas generera. Detta justeras sedan för kostnader som inte medför kassaflöde (till exempel avskrivningar), förändringar i rörelsekapitalet, investeringar (medför utflöde av resurser), samt ny lånefinansiering och amorteringar.

 

 

Referens: Pwc