Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Inköpsrätt

 

En rätt som utfärdas till aktieägarna i ett bolag när de erbjuds att köpa aktier i ett annat bolag tex vid avknoppning av ett dotterbolag.

Inköpsrätter är vad aktieägare kan få om bolaget ska sälja ut exempelvis aktierna i ett dotter- eller intressebolag till ett visst pris. Den rätten, inköpsrätten, har ett värde om de utköpta aktierna kan förväntas stiga. Aktieägarna har alltså samma tillgångar före som efter erbjudandet. Men uppdelat på två aktier.

En sådan uppdelning brukar också kallas fission eller delning. För aktieägarna kan detta vara en förmån om aktiemarknaden värderar var och en av aktierna till ett sammanlagt högre pris än för enbart den ursprungliga aktien. Värdet av inköpsrätterna jämställs med utdelning för aktieägarna. Då det är dels en förmån på grund av aktieinnehavet, dels en tillgång som tas från bolaget.

Inköpsrätter skiljer sig därför från teckningsrätter och delrätter som är rätter som är kopplade direkt till aktiekapitalet och fördelningen av kapitalet mellan aktieägarna.

För den som säljer sina inköpsrätter tar upp ersättningen och för den som behåller och utnyttjar inköpsrätterna tar upp värdet. Som fastställs av skatteverket, som utdelning. Detta värde får läggas till anskaffningsutgiften för de aktier som förvärvats genom inköpsrätterna.

Referens: AvdragsLexikon