Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Finansieringsanalys

 

En finansieringsanalys är en rapport över företagets likviditetsförändring under en viss period.

Finansieringsanalyser sammanställer kassaflödet.

En finansieringsanalys är en del av årsredovisningen som visar ett företags finansiella flöden. Finansieringsanalysen berättar om företagets likviditet med måttet kassaflöde och visar hur verksamheten har finansierats under en viss period, till exempel under räkenskapsåret. Kassaflödet visar företagets inbetalningar och utbetalningar under perioden. En finansieringsanalys och en kassaflödesanalys är två olika namn på samma analys. I augusti 2014 trädde en ändring i årsredovisningslagen i kraft vilket innebär att finansieringssanalys numera benämns kassaflödesanalys i årsredovisningslagen.

Finansieringsanalysens tre delar.

En finansieringsanalys delas upp i tre delar:

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten består av verksamhetens försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten består av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten består av nyemissioner, utdelningar, upptagna lån, amorteringar av skulder samt koncernbidrag.

Les mer här!

 

Referens: Visma