Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bolagsavtal

 

Ett bolagsavtal är ett avtal som reglerar förhållandet mellan bolagsmännen.

Ett bolagsavtal är en överenskommelse mellan bolagsmännen.

Ett bolagsavtal används för handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag och reglerar det inre förhållandet mellan ägarna i bolaget. Bolagsavtal varierar i omfattning och innehåll men det är vanligt att det inkluderar bestämmelser om vilka insatser bolagsmännen ska bidra med, hur bolagets ska styras och hur ansvaret ska fördelas parterna emellan och hur bolagsmännen ska tillträda och frånträda bolaget och bolagsavtalet.

Det förekommer att termerna bolagsavtal och kompanjonavtal används synonymt eller blandas ihop. Kompanjonavtal är dock ett mer omfattande begrepp som innefattar såväl bolagsavtal som aktieägaravtal.

Handelsbolag och kommanditbolag bildas genom att ett bolagsavtal upprättas
Det första steget för att starta ett handelsbolag eller kommanditbolag är att bolagsmännen avtalar med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Detta avtal kan vara skriftligt eller muntligt, men fördelen med ett skriftligt avtal är att det är enklare att visa vad bolagsmännen har avtalat. Använder sig bolagsmännen av ett skriftligt avtal måste det skrivas under av samtliga bolagsmän.

 

Referens: Visma