Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bankrutt

 

Konkursmässig.

Konkurs

En person eller ett bolag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Den som har skulder kallas gäldenär den som inte fått betalt kallas för borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att någon ska försättas i konkurs.

Beslut

Skatteverket företräder staten när det gäller ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion vilket innebär att de ansöker om konkurs för statens räkning samt bevakar statens fordringar, t.ex. obetalda skatter.

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även de som utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens egendom. Pengarna används sedan  i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna i en viss bestämd ordning.

Utmätning från någon som är i konkurs?

När gäldenären är i konkurs får utmätning bara ske i undantagsfall. Löneutmätning får ske för konkursboets räkning och för underhållsbidrag. Egendom som borgenären har panträtt i får också utmätas.

Vad händer efter konkursen?

Efter att ett bolags konkurs har avslutats har bolaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning. En privatperson kan däremot krävas på betalning även efter att konkursen avslutats.

 

Referens: Kronofogden