Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Aktiebolagslagen

 

Aktiebolagslagen (Svensk författningssamling 2005:551) är i huvudsak från 2005 och gäller alla aktiebolag. Det är den viktigaste lagen för ett aktiebolag. Syftet är att ge bolaget bästa möjliga förutsättningar att generera vinst till ägare.

Lagen reglerar hur bolag får startas, struktureras, drivas och avvecklas. Den tar upp ägarnas ansvar och hur tillgångar och aktier får hanteras, samt samspelet mellan majoritets- och minoritetsägare. Även hur värden får överföras mellan olika aktiebolag.

En viktig princip är ledningens upplysningsplikt gentemot andra ägare.

 

Fler exempel på vad aktiebolagslagen reglerar

 • Aktiebolagets styrelse och dess ansvar

 • Innehållet i bolagsordningen

 • Kallelse och genomförande av bolagsstämma

 • Regler för lån och låneförbud

 • Hur delning, fusion och överlåtelse får gå till

 • Krav på revisor och revision

 • Byte från privat till publikt bolag

 • Aktiebok

 • Handel med aktier och vinstutdelning

 • Avstämningsbolag, moderbolag, dotterbolag och koncern

 • Emissioner

 • Inlösen av minoritetsaktier

 • Särskild vinstutdelningsbegränsning

 • Konkurs och likvidation

 • Skadestånd och böter

 • Överklagande

 

Referens: Visma