Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Äganderätt

 

Äganderätt är en idé om ett materiellt rättighetsanspråk, där ägaren besitter kontrollmakt över en individuellt bestämd materiell sak, en egendom, med vissa befogenheter. Äganderätten är den mest grundläggande och långtgående juridiska rättsidén till ett fysiskt föremål. Det är en idé om en rätt att fritt förfoga över en individuellt bestämd fysisk sak i alla hänseenden som inte är särskilt undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt.

Äganderätten har en rättslig verkan mot varje annan tredje man, det så kallade tredjemansskyddet. Rättsliga anspråk över egendom hävdas genom att väcka talan vid domstol om fastställelse av en bättre rätt gentemot konkurrerande rättsliga anspråk. Genom att domstolen fastställer att ett bestämt rättsförhållande råder, får domen en positiv rättskraft. Domen är exigibel, det vill säga att kronofogdemyndigheten får rätt att omedelbart verkställa domen i enlighet med dess innehåll. Rättsmedlet är handräckning till hjälp att kunna få ut egendomen från den person som har besittningen till egendomen.

Referens: Wikipedia