Home » Regnskap » Y » Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.

Forsikringen gjelder for eksempel skade eller sykdom som er:

forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade) likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser Belastningsskader regnes ikke som en yrkesskade.

Hvis det er tvil om skaden er påført i en arbeidssituasjon sett i forhold til ulykkessted, tidspunkt for ulykken eller hvilke gjøremål man utførte da ulykken skjedde, er det uansett viktig å melde kravet for å få vurdert om forsikringen gjelder.

Ved vurdering om rett til forsikringsdekning, skal det ses bort fra om arbeidstaker er særlig mottakelig for skade eller sykdom, hvis ikke dette kan sies å være den overveiende årsak.

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Dette er bestemt i lov om yrkesskadeforsikring (staten har egen ordning).

På konstateringstidspunktet er forsikringsselskapet ansvarlig for skadeomkostninger/erstatning. Med konstateringstidspunkt menes det tidspunktet da vedkommende første gang oppsøkte medisinsk hjelp for sykdommen eller skaden, eller første gang meldte krav til forsikringsgiveren. Hvis den skadede/syke ikke lenger er i arbeid, er forsikringsselskapet til siste arbeidsgiver ansvarlig.

Foreldelsesfristen mot forsikringsgiveren er 3 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderåret da arbeidstakeren fikk – eller burde skaffet seg – nødvendig kunnskap om forholdet som begrunner kravet.

Kilde: Arbeidstilsynet