Home » Regnskap » V » Verdirelevans

Verdirelevans

Verdirelevans kan defineres som den statistiske samvariasjonen mellom børskurser og regnskapstall (Francis og Schipper, 1999). Dess høyere samvariasjon, dess mer nytte har investorene hatt av regnskapsinformasjonen ved kalkulering av selskapsverdier, og dess mer verdirelevant er regnskapsinformasjonen.

Regnskapsinformasjonens verdirelevans kan studeres både kortsiktig og langsiktig. I kortsiktige studier ser man typisk på mulige kurseffekter av offentliggjøring av ny regnskapsinformasjon. I mer langsiktige studier bruker man typisk årsdata for å identifisere de mulige statistiske sammenhengene mellom regnskapsinformasjon og børskurser.

De empiriske modellene som blir brukt for å måle verdirelevansen, er i stor grad basert på den såkalte superprofittmodellen (superprofitt =residual earnings). Modellen er utledet fra utbyttemodellen og uttrykker egenkapitalverdien som en funksjon av regnskapsvariable (Ohlson, 1995).