Home » Regnskap » U » Utsatt skatt modellen

Utsatt skatt modellen

Utsatt skatt modellen

I forbindelse med regnskapsmessig behandling av inntekstsskatt brukes følgende definisjoner

Regnskapsmessig resultat/ resultat før skatt Overskuddet eller underskuddet før resultatføring av kostnader til skatt (skattekostnad) Skattepliktig resultat Skattepliktig nettoinntekt for perioden fastsatt i samsvar med skattereglene. Skattekostnad Resultaført skatt som er sammenstilt med regnskapsmessig resultat. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Skattekostnaden kan i noen tilfeller vær et kreditbeløp, en skatteinntekt. Betalbar skatt (nåværende skatt) Skatt beregnet på grunnlag av årets skattemessige resultat Utsatt skatt (skattegjeld) Beregnet inntektsskatt som skal betales i framtidige regnskapsperioder knyttet til skatteøkende midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel (skatteeiendel) Beregnet skattebeløp som kan gjenvinnes i framtidige regnskapsperioder knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og overføring av uutnyttet skattemessig (ligningsmessig) underskudd.