Home » Regnskap » U » Utsatt skatt

Utsatt skatt

Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt. I regnskap benyttes lineær avskrinving (lik avskrivning over x antall år), mens skatteetaten benytter saldoavskrivning. Eksempel En bil blir kjøpt inn i bedriften for 250 000 kroner. Den skal avskrives over fem år, med en forventet utrangeringsverdi (restverdi) på kroner 50 000.

Kalkualsjon av lineær avskrivning blir da 250 000 – 50 000/ 5 = 40 000 per år.

Avskriving Lineær Saldo Kjøp av varebil 250 000 250 000 – Utrangeringsverdi 50 000 = Avskrivningsgrunnlag 200 000 Avskrivning – år 1 40 000 Saldoavskrivning – år 1 50 000 Inngående saldo – år 2 160 000 200 000 Midlertidig forskjell 40 000 Utsatt skatt (40 000 * 27 %) 10 800