Home » Regnskap » U » Uelastisk etterspørsel

Uelastisk etterspørsel

Etterspørselen er uelastisk når elastisitetskoeffisienten er underproposjonal. Stor prisendring vil føre til forholdsvis liten etterspørselsendring. Absolutte nødvendighetsgoder er uelastiske i etterspørselen. Det motsatte av elastisk etterspørsel.

Nærmere forklart. Ved elastisk etterspørsel vil en liten endring i prisen fører til en stor endring i etterspørselen. Er etterspørselen derimot uelastisk vil det si at selv en stor endring i prisen bare fører til en liten endring i etterspørselen.

Utregningen av priselastisiteten kan gjøres ganske enkelt, selv om du ikke er et ess i matematiske formler. Priselastisitet regnes nemlig ut ved at den prosentvise endringen i etterspurt mengde deles med den prosentvise prisendringen. Dermed blir formelen for priselastisitet slik:

Priselastisitet = Mengdeendring i prosent / Prisendring i prosent

Hvis vi skal finne priselastisiteten på et produkt, har vi bruk for endringen av mengde og prisendringen – begge i prosent. Vi tar utgangspunkt i en prisendringer fra 100 kr til 120 kr. Det gir en endring på 20 %. Samtidig går vi ut i fra at det medfører en endring i salget fra 200 stk. til 150 stk. – eller en mengdeendring på 25 %. Når priselastisiteten regnes ut, settes det et minus som fortegn på prisendringen. Dermed blir utregningen slik:

Priselastisiteten er altså lik -1,25.

Når priselastisiteten er regnet ut, forteller resultatet oss om produktet – eller sammenhengen mellom pris og etterspørsel – er prisfølsomt eller ei. Man jobber med tre kategorier innen elastisitet: elastisk, nøytral og uelastisk.

Elastisk: Etterspørselen er elastisk dersom resultatet av utregningen gir et tall som er mindre enn -1. Nøytral: Etterspørselen er nøytral dersom resultatet er nøyaktig -1. Uelastisk: Etterspørselen er uelastisk dersom resultatet ligger mellom -1 og 0. Hvor elastisk eller uelastisk etterspørselen er på et gitt produkt, er avhengig av hvor langt fra -1 resultatet av utregningen er. Jo lengre fra den nøytrale sonen resultatet er, jo mer elastisk eller uelastisk er etterspørselen.

Referanse: Visma