Home » Regnskap » S » Skattekostnad

Skattekostnad

Resultatført skatt som er sammenstilt med regnskapsmessig resultat. Skattekostand består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/ utsatt skattefordel.