Home » Regnskap » S » Selvkostkalkyle

Selvkostkalkyle

Med selvkost mener vi alle de kostnadene som varen eller tjenesten selv medfører for bedriften.

Direkte kostnader + Indirekte kostnader = Selvkost + Fortjeneste = Salgspris uten Mva + Merverdiavgift = Salgspris inklusive Mva