Home » Regnskap » S » Samvirkeforetak (SA)

Samvirkeforetak (SA)

Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslutning av minst to fysiske eller juridiske personer, som har til formål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene gjennom deres deltakelse i virksomheten, som brukere, leverandører eller på annen lignende måte.

Samvirkeforetak eies og styres av de som samhandler med foretaket og dermed oppnår direkte nytte av foretakets virksomhet. Med samhandling mener vi f.eks. kjøp eller salg av varer eller tjenester, arbeidede timer eller utførte oppdrag.

Samvirkeforetak har i utgangspunktet åpent og frivillig medlemskap. Det vil si at alle som kan dra nytte av virksomheten kan bli medlem. Samvirkeloven åpner for å stille betingelser for medlemskap, så lenge det er saklig grunn for det. Slike betingelser kan f.eks. være foretakets kapasitet eller krav til medlemmenes kompetanse.

Medlemmene har begrenset økonomisk ansvar, dvs. at den enkelte ikke har ansvar for foretakets gjeld utover eventuell innskutt andelskapital.

Les mer om samvirkeforetak på www.samvirke.org