Home » Regnskap » R » Ren divisjonskalkyle

Ren divisjonskalkyle

Divisjonskalkyle for beregning av selvkost for ensartede produkter. produktets selvkost regnes ut på to måter:

ved divisjon av summen av alle kostnader med produktmengden. ved at kostnadene enkeltvis eller gruppevis divideres med produktmengde, hvoretter de derved fremkomne tall adderes.