Home » Regnskap » R » Reklamasjon

Reklamasjon

Klage fra kjøper. Kan skyldes; for sen levering eller levering av mangefull vare. I begge tilfeller har kjøper visse rettigheter og plikter overfor selger. Dette også av hensyn til selger.

Kjøpers rettigheter.

Heve kjøpet, kreve skadeerstatning, kreve prisavslag, kreve omlevering.

Kjøpers plikter.

Meddele om at kjøpet eventuelt fastholdes, melde krav innen visse frister (innen rimelig tid), uten ugrunnet opphold, straks.

Rettigheter og plikter avhenger av hvorvidt det er handelskjøp, sivilt kjøp, artsbestemt kjøp, selgers skyld, selgers ikke-skyld.