Home » Regnskap » P » Prokurist

Prokurist

Person som har fått fullmakt (prokura) fra person eller selskap til å avslutte forretninger osv. i vedkommendes navn.

Nærmere forklart. Lov om prokura (prokuraloven)

§ 1.Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål.

§ 2.Prokura kan gis flere personer slik at de bare kan nytte den i fellesskap (kollektivprokura). Annen innskrenkning i prokuristens fullmakt etter § 1 kan ikke registreres (jfr. registreringsloven​1 § 3-7 tredje ledd) og heller ikke gjøres gjeldende overfor godtroende tredjemann.

§ 3.Når en prokurist tegner firmaet, skal han til dette gjøre en tilføyelse som viser prokuraforholdet (pr prokura, p p eller annen forkortelse av disse ord). For øvrig gjelder reglene om firmategning i foretaksnavneloven § 7-1.

§ 4.En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen.

§ 5.Prokura kan når som helst tilbakekalles. Prokurafullmakten faller ikke bort om innehaveren av et registrert enkeltpersonforetak dør. Er enkeltpersonforetaket ikke registrert, gjelder regelen i avtaleloven § 21.

§ 6.Loven tar til å gjelde fra den tid​ Kongen bestemmer.

Referanse: Lovdata