Home » Regnskap » P » Prokura

Prokura

Fullmakt fra en fullmaktsgiver til å kunne handle på dennes vegne i alt som hører til driften av fullmaktsgiverens forretning. Se Lov om prokura av 1988.

Nærmere forklart. Lov om prokura (prokuraloven) angir hvordan en prokura eller fullmakt kan utstedes.

§ 1.Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål. Om registrering av prokura gjelder bestemmelsene i lov om registrering av foretak.

§ 2.Prokura kan gis flere personer slik at de bare kan nytte den i fellesskap (kollektivprokura). Annen innskrenkning i prokuristens fullmakt etter § 1 kan ikke registreres (jfr. registreringsloven​1 § 3-7 tredje ledd) og heller ikke gjøres gjeldende overfor godtroende tredjemann. Lov 21 juni 1985 nr. 78. Loven har ikke offisiell korttittel, den uoffisielle er «foretaksregisterloven».

§ 3.Når en prokurist tegner firmaet, skal han til dette gjøre en tilføyelse som viser prokuraforholdet (pr prokura, p p eller annen forkortelse av disse ord). For øvrig gjelder reglene om firmategning i foretaksnavneloven § 7-1. Endret ved lov 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).

§ 4.En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen. § 5.Prokura kan når som helst tilbakekalles.

Prokurafullmakten faller ikke bort om innehaveren av et registrert enkeltpersonforetak dør. Er enkeltpersonforetaket ikke registrert, gjelder regelen i avtaleloven § 21.

Endret ved lov 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).

§ 6.Loven tar til å gjelde fra den tid​1 Kongen bestemmer.