Home » Regnskap » O » Omvendt avgiftsplikt

Omvendt avgiftsplikt

Omvendt avgiftsplikt innebærer at det er kjøperen – og ikke selgeren – som skal være ansvarlig for å beregne og betale merverdiavgift av vederlaget.

Omvendt avgiftsplikt er allerede en del av det norske merverdiavgiftssystem, og benyttes ved innførsel av fjernleverbare tjenester. I slik tilfelle skal kjøper som er næringsdrivende eller offentlig virksomhet beregne og betale merverdiavgift.

Hvilken type omsetning gjelder regelendringen for? Endringen er begrenset til å gjelde ved innenlandsk omsetning av klimakvoter. En klimakvote er en omsettelig tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2.

En klimakvote anses som en tjeneste i merverdiavgiftslovens forstand, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav c, og omsetning av klimakvoter av avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd.

Klimakvoter er en fjernleverbar tjeneste, jf. merverdiavgiftsloven § 3-30.

Hvem gjelder regelendringen for? Omvendt avgiftsplikt gjelder for det første ved omsetning av klimakvoter til næringsdrivende og offentlig virksomhet som er avgiftssubjekt, dvs. er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Omvendt avgiftsplikt gjelder også for næringsdrivende og offentlig virksomhet som ikke er avgiftssubjekt. Denne plikten oppstår likevel først dersom de samlede beløp for en termins overstiger 2000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.

Ved omsetning av klimakvoter til andre enn næringsdrivende og offentlig virksomhet nevnt ovenfor, vil fortsatt lovens hovedregel gjelde, slik at de i disse tilfellene er selger som skal beregne og betale merverdiavgift.

Hvordan skal avgiften faktureres? Merverdiavgiften som mottakeren av klimakvoter beregner og betaler anses som utgående merverdiavgift, og skal fremgå av salgsdokumentasjon ved at selger merker salgsdokumentet med teksten: ”Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet”.

Kjøpers organisasjonsnummer skal alltid angis, og med bokstavene MVA hvis kjøper er registrert i avgiftsmanntallet.

Salg av denne type skal fremgå hver for seg og summeres særskilt.

Kilde: Skatteetaten