Home » Regnskap » N » Neddiskonterings-metode

Neddiskonterings-metode

Ved investering: går ut på at alle innbetalinger og utbetalinger neddiskonteres til nåverdi. Inverteringen er da lønnsom hvis nåverdien av innbetalingene overstiger nåverdien av utbetalingene. Det samme som nåverdimetode.