Home » Regnskap » M » Merverdiavgift

Merverdiavgift

Avgift som forbruker må betale på varer og tjenester. Pr. 2019 er generell sats 25%, næringsmidler 15%, Persontransport, kinobilletter, utleie av rom 12% Merverdiavgift blir også popukært kalt moms.

Avgiftens livssyklus Det kan ofte være vanskelig å forstå hvordan merverdiavgiften beregnes gjennom en vare eller tjenestes livssyklus. Dette kan forklares med følgende eksempel;

Et tre plantes i skogen for senere å hugges til tømmer. Når treet en gang hugges, må det kvistes rent for greiner o.l. Dette påfører treet en merverdi i og med at det nå er omgjort til salgbar tømmer. Når treet er rengjort for kvister må det fraktes til et sagbruk for videre bearbeiding. Til dette formålet trenges det en trailer som henter det ferdige tømmeret i skogen og frakter det frem til sagbruket. På ny tilføres treet en merverdi, i og med at det er kommet nærmere markedet. Sagbruket kutter opp stammen i 10 planker, som igjen bearbeides for forskjellige bruksområder. Dermed et den samme stammen påført en merverdi for tredje gang. Etter at sagbruket har bearbeidet stammen, fraktes denne så videre til et trelastutsalg av en ny trailer. Igjen oppstår det en merverdi i det materialet kommer nærmere det endelige markedet. Trelastutsalget selger de oppkuttede plankene videre til en snekker etter å ha sortert dem i riktig kvalitet og lengde. For femte gang er trestammen tillagt en merverdi. Snekkeren bringer plankene frem til en bolig og benytter seg av disse for å føre opp boligen. For sjette og siste gang har trestammen blitt påført en merverdi og avgiftens livssyklus er fullendt. Husk !

For nystartede foretak skal det først beregnes merverdiavgift av den faktura som passerer kr. 50 000,-

Dato Fakturatekst Beløp 25.02.2012 AS Jensen & sønn Kr. 35 000,- 20.09.2012 AS Hui og hast Kr. 12 000,- 24.02.2013 Bergersen, Hans Kr. 10 000,-

Det forutsettes som hovedregel at nystartede foretak vil omsette for mer enn minstegrensen for merverdiavgiftsmantallet (kr. 50 000,-) i løpet av de første 12 driftsmånedene.

Flerleddavgift

Merverdi er en fledleddavgift. Det betyr at det skal beregnes merverdiavgift i alle omsetningsledd, fra produsent i første omsetningsledd til salg til forbrukerne i siste omsetningsledd.