Home » Regnskap » M » Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Finansielle eiendeler som nevnt i verdipapirhandelloven skal etter regnskapsloven § 5-8 vurderes til virkelig verdi dersom de er klassifisert som omløpsmiddel, inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, omsettes på børs eller i et regulert marked og har god eierspredning og likviditet. Små foretak kan likevel verdsette slike eiendeler etter laveste verdis prinsipp.