Home » Regnskap » L » Likvidasjon

Likvidasjon

Avvikling av en forretning som følge av opphør av driften.

Nærmere forklart. Likvidasjonsverdien

Verdi som leggges til grunn når eiendeler skal selges (Motstykket til verdier ved fortsatt drift (“going-concern” verdier) ). Likvidasjonsverdi reflekterer det teoretisk laveste beløp eierne vil sitte igjen med dersom virksomheten avvikles..Likvidasjonsverdien tar utgangspunkt i bokført egenkapital ifølge den sist tilgjengelige balanse. Denne må imidlertid korrigeres for differansen mellom bokførte verdier og realisasjonsverdier for eiendeler og gjeld. Likvidasjonsverdien er et spesialtilfelle av substansverdi og nesten uten unntak lavere enn substansverdien. Dette skyldes for det første at substandverdiberegninger forutsetter at virksomheten drives videre, og at eiendelene dermed kan selges i et "ordnet" marked. Likvidasjon innebærer forsert salg som i alle normale tilfeller innebærer ekstra rabatt til kjøper. Dessuten vil det ved likvidasjon og avvikling som regel påløpe ekstra kostnader som ikke medregnes under substansverdiberegninger.

Da det svenske gruveselskapet Northland Resourses med base i Pajala i Nord-Sverige gikk konkurs, var det den hittil største konkursen i sveriges historie – med en samlet gjeld på 12,1 milliarder.

Fire år senere kjøpte gruveselskapet Kaunis Iron opp konkursboet, og selv om prisen ikke er offentlig, må det regnes med at det ble betalt promiller i forhold til den bokførte verdien av Northland Resources.

Det er ikke mulig å sette opp en nøyaktig fomuesbalanse av et selskap som skal slettes, da det alltid vil være usikkerhet om det finnes noen kjøpere i markedet som har behov for utstyret. I så måte vil enhver formuesbalanse kun bli et uttrykk for en sannsynlig verdi, med samme stabilitet i progonoseringen som en langtids værmelding.

Referanse: Lederinfo m.fl.