Home » Regnskap » L » Likvide omløpsmidler

Likvide omløpsmidler

Likviditetsanalysens formål er å kartlegge analyseobjektets evne til å betjene sine løpende betalingsforpliktelser, men det må samtidig presiseres at god lønnsomhet ikke nødvendigvis betyr at bedriften har god likviditet. Det er ingen naturlig sammenheng mellom lønnsomhet og likviditet.

Ikke alle omløpsmidlene lar seg gjøre om til likvide midler umiddelbart, vi må derfor skille mellom forskjellige gruppere av omløpsmidler. Vi skiller her normalt mellom:

"mest likvide omløpsmidler" "minst likvide omløpsmidler". Med mest likvide omløpsmidler mener vi omløpsmidler som i løpet av et kvartal kan omgjøres til likvider:

Kontanter (kasse) Bankinnskudd og kassekreditt Kortsiktige aksjer og andre verdipapirer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Aktiver som kan konverteres til kontanter på kort sikt. Med minst likvide omløpsmidler mener vi omløpsmidler som ikke kan gjøres om til likvider i løpet av et kvartal. Normalt vil dette omfatte omløpsmidler som:

Varelager (råvarelager, mellomlager og ferdigvarelager) Forskuddsbetalinger til leverandører Sikkerhet for leveranser, garantiforpliktelser o.l. Langsiktige fordringer og verdipapirer Hvilke fordringer, aksjer o.l. som må anses som mest likvide og minst likvide omløpsmidler vil normalt fremgå av notene til årsberetningen.

Kilde: Kunnskapssenteret.com