Home » Regnskap » K » Kontoplan

Kontoplan

1 2 Eiendeler Egenkapital og gjeld 10 Immaterielle eiendeler ol. 20 Egenkapital 11 Tomter, bygninger, fast eiendom ol. 21 Avsetning for forpliktelser 12 Transportmidler, inventar, maskiner ol. 22 Annen langsiktig gjeld 13 Finansielle anleggsmidler 23 Kortsiktige konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kredittinstitusjoner 14 Varelager og forskudd til leverandører 24 Leverandørgjeld 15 Kortsiktige fordringer 25 Betalbar skatt 16 Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd ol. 26 Skattetrekk og andre trekk 17 Forskuddsbetalte kostnader, påløpte inntekter ol. 27 Skyldige offentlige avgifter 18 Kortsiktige finansinvesteringer 28 Utbytte 19 Kontanter, bankinnskudd ol. 29 Annen kortsiktig gjeld 3 4 Salgs- og driftsinntekt Varekostnad 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata 31 Salgsinntekt, avgiftsfri 41 Forbruk av varer under tilvirkning 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområde 42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer 33 Offentlig avgift vedrørende omsetning 43 Forbruk av varer for videresalg 34 Offentlig tilskudd/refusjon 44 Fri 35 Uopptjent inntekt 45 Fremmedytelser og underentreprise 36 Leieinntekt 46 Fri 37 Provisjonsinntekt 47 Fri 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler 48 Fri 39 Annen driftsrelatert inntekt 49 Annen periodisering 5 6 & 7 Lønnskostnad Annen driftskostnad, av- og nedskriving 50 Lønn til ansatte 60 Av- og nedskrivning 51 Lønn til ansatte 61 Frakt og transportkostnad vedrørende salg 52 Fordel i arbeidsforhold 62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 63 Kostnad lokaler 54 Arbeidsgiveravgift og pensjons-kostnad 64 Leie maskiner, inventar ol. 55 Annen kostnadsgodtgjørelse 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres 56 Arbeidsgodtgjørelse til eiere ol. 66 Reparasjon og vedlikehold 57 Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft 67 Fremmed tjeneste 58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft 68 Kontorkostnad, trykksak ol. 59 Annen personalkostnad 69 Telefon, porto ol. 6 & 7 8 Annen driftskostnad, av- og nedskriving Finansinntekt og kostnad, ekstraordinær inntekt / kostnad 70 Kostnad transportmidler 80 Finansinntekt 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil ol. 81 Finanskostnad 72 Provisjonskostnad 82 Fri 73 Salgs-, reklame- og representasjons-kostnad 83 Skattekostnad på ordinært resultat 74 Kontingent og gave 84 Ekstraordinær inntekt (spes. etter art) 75 Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad 85 Ekstraordinær kostnad (spes. etter art) 76 Lisens- og patentkostnad 86 Skattekostnad på ekstraordinært resultat 77 Annen kostnad 87 Fri 78 Tap ol. 88 Årsresultat 79 Periodiseringskonto 89 Overføringer og disponeringer