Home » Regnskap » K » Kapital

Kapital

Disposisjonsrett til økonmiske goder. En bedrifts kapital består av egenkapital og fremmedkapital. Egenkapitalen består av eiernes opprinnelige pluss tilbakeholdt overskudd i form av reservefonds og andre ekte fonds. Fremmedkapitalen er andres fordringer på bedriften og deles i kortsiktige og langsiktige fremmedkapital. Kapitalen er investert i aktiva (eiendelene, formuesdelene) som består av omløpsmidler og anleggsmidler, samt immaterielle aktiva.