Home » Regnskap » I » Inntjeningstid

Inntjeningstid

Tilbakebetalingstid. Antall år som man ønsker/ beregner at investeringsobjektets anskaffelsespris skal være inntjent/ tilbakebetalt på. Se investeringskalkyle.