Home » Regnskap » I » Indirekte avskrivning

Indirekte avskrivning

Ved indirekte avskrivning viser kontoen anskaffelsesverdien på aktivasiden og de akkumulerte avskrivningene på passivasiden som et avskrivningsfond (uekte fond). Se også delkrederfond.