Home » Regnskap » H » Handelssedvaner

Handelssedvaner

Alminnelig godtatte regler som etter hvert har utviklet seg av handelsforholdene.

Nærmere forklart. Handelssedvaner er praksis, kutymer eller skikk og bruk i handelslivet som har fått en så fast og alminnelig anerkjent karakter at sedvanen kan legges til grunn av domstolene selv om én eller begge partene i et kontraktsforhold ikke har kjent til den.

Handelssedvaner kan være internasjonale, omfatte et helt land eller bare én enkelt landsdel, være knyttet til bransje eller være både stedlig og bransjemessig begrenset. De har stor betydning i praksis som hjelpemiddel ved tolking og utfylling av kontrakter i handelsforhold.

Handelssedvaner har i alminnelighet sterkere gjennomslagskraft enn fravikelig (deklaratorisk) lov. Det følger eksempelvis av kjøpsloven § 3 at bestemmelsene i loven bare kommer til anvendelse, når ikke annet «følger av avtalen, etablert praksis mellom partene, eller handelsbruk eller annen sedvane som må anses bindende mellom partene». Også andre bestemmelser i lovverket henviser til god forretningsskikk, kutyme og lignende. Etter avtaleloven § 36 kan urimelig handelsbruk eller annen kontraktsrettslig sedvane ikke gjøres gjeldende overfor en kontraktspart.

Referanse: Store norske leksikon