Home » Regnskap » H » Handelsregister

Handelsregister

Enhetsregister. Fortegnelse over alle foretak som blir registrert hos myndighetene i henhold til lovbestemmelser. I dag registreres alle foretak i Brønnøysundregisterene via Altinn portalen.

Du finner Enhetsregisteret her.

Nærmere forklart. Enhetsregisteret samordner grunndata om enheter i næringslivet og offentlig sektor som finnes i ulike offentlige registre.

Enhetsregisteret ble opprettet i 1995 og samordner grunndata om næringsliv og offentlig sektor som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på spørreskjema. Istedenfor at hver offentlig etat sender ut hvert sitt skjema til bedriftene, sørger Enhetsregisteret for at opplysningene kan hentes fra ett sted. Da Enhetsregisteret ble åpnet i 1995, var det karakterisert som et av de viktigeste effektiviseringstiltakene i forvaltningen på den tiden.

Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i Aa-registeret som forvaltes av NAV, Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister, Skattedirektoratets register over upersonlige registrerte skatteytere, Stiftelsesregisteret eller Konkursregisteret. Andre kan registrere seg frivillig i Enhetsregisteret.

Det ni-sifrede organisasjonsnummeret identifiserer enhetene og gjør det lettere for myndighetene å samarbeide om utveksling av opplysninger. Andre statlige registre plikter ut fra enhetsregisterloven å samarbeide med Enhetsregisteret og holde opplysningene i registeret oppdatert, og hele offentlig sektor har plikt til å bruke organisasjonsnummer og opplysninger i Enhetsregisteret. En samordnet registermelding erstatter de tidligere registreringsskjemaene for flere etater.

Ved at alle etater effektivt kan utveksle informasjon seg imellom, vil skjemaarbeidet bli enklere for næringsdrivende og andre som driver økonomisk virksomhet. Mange foreninger og andre uten registreringsplikt ser nytten av frivillig å la seg registrere i Enhetsregisteret. Registreringen er gratis.

Alle opplysningene i Enhetsregisteret er offentlige, med unntak av fødselsnummer og D-nummer.

Referanse: Brønnøysundregistrene