Home » Regnskap » G » Gjennomsnittskostnader

Gjennomsnittskostnader

Summen av flere tidligere periodekostnader dividert med summen av periodenes produksjonsmengder.

Nærmere forklart. Gjennomsnittskostnader, beløp som fremkommer ved at kostnadene ved produksjon av en mengde varer eller tjenester divideres med antall produserte enheter.

Man skiller mellom variable og totale gjennomsnittskostnader. De totale gjennomsnittskostnadene omfatter i tillegg til de variable kostnadselementene også kostnader som er knyttet til administrasjon og til realkapitalen. Det vil si slitasje av bygninger, maskiner og annet produksjonsutstyr samt forrentning av kapitalen som er bundet i slike anlegg.

Dersom bedriften bare produserer ett produkt er det enkelt å beregne gjennomsnittskostnadene. Problemet oppstår dersom bedriften produserer flere produkt. Grunnen er at mange av de faste kostnadene er felleskostnader og det er vanskelig å fordele disse felleskostnadene på en måte som reflekterer den sanne ressursbruken til det enkelte produkt.

Referanse: Store norske leksikon