Home » Regnskap » G » ent

ent

Gjennomgangs-konossem

Det samme som transittkonnossement. Konossement for en vare som under forsendelsen må passere flere befraktere.

Nærmere forklart. Konnossementet eller B / L er et multifunksjons-dokument innen internasjonal handel og gjelder spesielt sjøbåret last.

De fleste nasjonale lover om sjøtransport er basert på de internasjonale konvensjonene som regulerer konnossementer: Haagreglene(1924), Haag-Visby-reglene (1968) og til slutt Hamburgreglene (1978). Naturligvis ble disse konvensjonene opprettet for å fungere som et sett med ensartede regler for utstedelse av konnossement, samt andre transportdokumenter, og for de involverte partenes rettigheter, ansvar og forpliktelser når de inngår i en handel og er under kontrakt.

Funksjonene til et Konnossement Kort sagt har et konnossement tre hovedfunksjoner:

Det fungerer som en kvittering på lasten Det fungerer som et dokument på eierskapet Det fungerer som bevis på transportavtalen Kvittering på lasten Konnossementet virker først som kvittering mellom avsenderen og transportøren. Når så eierskapet har blitt overført til en tredjepart (deg), blir det en kontrakt mellom transportøren og tredjeparten. Avtalen er at transportøren må overgi lasten mot overlevering av det opprinnelige konnossementet fra den rettmessige eier.

Eierskapsdokument (Document of title) Konnossementer blir ofte omtalt som «omsettelige», men det er mer korrekt å referere til dem som «overførbare», noe som betyr at eierskapet til varene kan overføres fra en part til en annen frem til levering. Den som konnossementet har blitt godkjent til, og som rettmessig bærer konnossementet på destinasjonen, har rett til å hente ut frakten fra lasten.

Når et konnossement overføres til en tredjepart, må rettighetshaveren godkjenne den. Godkjenning utføres ved å skrive på konnossementet hvem eierskapet på varene blir overført til, og ved å signere godkjenningen.

Bevis på transportavtale (Evidence of a contract of carriage) Som nevnt fungerer konnossementer som bevis for «transportavtalen», som er avtalen mellom transportøren og kunden og som tillater at transportøren transporterer kundens last. Kontrakten spesifiserer vilkårene, betingelsene og forpliktelsene til både avsenderen og transportøren i forhold til transporten av den spesifikke lasten.

Av alle de ovennevnte grunner, og for din egen del, anbefales det at alle avtaler alltid er skriftlige for å unngå uenigheter om ansvar og eierskap av lasten til enhver tid og sted.

Hva Konnossementet fastsetter I utgangspunktet har en transportør tre hovedansvar ved et konnossement:

Sikre korrekt beskrivelse av lasten Frigjøre lasten til rettighetshaveren på riktig sted Ta vare på lasten mens den er i hans besittelse Korrekt beskrivelse av frakten Konnossementet er et grunnleggende dokument i de fleste internasjonale handler, og en tredjepartskjøper vil handle i henhold til lastebeskrivelsen skrevet på den. Derfor er det avgjørende at transportøren angir eventuelle feildeklarasjoner utført av avsenderen i konnossementet. Hvis transportøren ikke gjør det, påtar han seg ansvaret på avsenderens vegne i forhold til «bona fide-kjøper» (en kjøper som kjøper i god tro).

Referanse: Transporteca