Home » Regnskap » G » Generalforsamling

Generalforsamling

Et aksjeselskaps øverste organ. Består av de enkelte aksjeeiere. Hver aksje har normalt en stemme. Ordinær generalforsamling skal holdes minst en gang per år. Se forøvrig Lov om aksjeselskaper (aksjeloven).

Nærmere forklart. Generalforsamlingen er øverste myndighet i selskapet. Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det er styret som innkaller til generalforsamling og selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett.

Innkallingen Det er styret som innkaller til generalforsamling ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere. Innkallingen skal:

Angi tid og sted for møtet. Være sendt senest en uke før møtet skal holdes, om ikke vedtektene setter en lengre frist. Angi sakene som skal behandles på generalforsamlingen. Inneholde opplysninger om forslag til endring av vedtektene dersom dette er satt opp som sak. Styret utarbeider forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og i vedtektene. Eventuelle vedlegg til innkallingen må også være tilgjengelig for aksjonærene senest en uke før generalforsamlingen slik at de har tid til å sette seg tilstrekkelig inn i saken før den skal behandles.

Eksempel på innkalling til generalforsamling Brønnøysundregistrene – generalforsamling i aksjesel-skap Aksjeloven om generalforsamling Hvilke saker skal behandles i generalforsamlingen? Den ordinære generalforsamlingen skal alltid godkjenne årsregnskapet, og bestemme om det skal utbetales utbytte til aksjonærene. Det er styret som foreslår hvor mye som skal utbetales i utbytte, og generalforsamlingen som beslutter utbetaling. Endringer i aksjekapitalen, fusjon, fisjon, vedtektsendringer og valg av styremedlemmer er andre eksempler på saker som skal behandles av generalforsamlingen.

Aksjeloven om generalforsamlingens møter Brønnøysundregistrene om aksjekapital Brønnøysundregistrene om fusjon og fisjon Godkjent årsregnskap skal sendes til Brønnøysundregistrene innen 31. juli hvert år.

Brønnøysundregistrene om innsending av årsregnskap Brønnøysundregistrene om innsending av årsregnskap første gang Referanse: Altinn