Home » Regnskap » G » Garantikapital

Garantikapital

Den del av et selskaps kapital som ennå ikke er innbetalt, men som må innbetales hvis det som garantikapitalen er sikkerhet for, gjør det nødvendig.

Nærmere forklart. Som et eksempel på garantikapital er $4 i vedtekenten for Nordea Eiendomskreditt AS et godt utgangspunkt.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 1 702 325 859,- fordelt på 15 336 269 aksjer á kr. 111,- fullt innbetalt. Generalforsamlingen kan med samtykke fra Kongen vedta å oppta ansvarlig lånekapital og garantikapital. Den ansvarlige lånekapital skal opptas med gjennomsnittlig løpetid på minst 5 år. Garantikapital og ansvarlig lånekapital skal tjene til å dekke selskapets forpliktelser. Ved opptak av garanti- eller lånekapital skal det klart fremgå av vilkårene hvorvidt kapitalen skal dekke selskapets forpliktelser i henhold til tidligere, samtidige eller fremtidige opptak av kapital.

Referanse: Nordea bank