Home » Regnskap » F » Fysisk levetid

Fysisk levetid

Den tiden et produksjonsmiddel kan brukes til fabrikasjon. Se også økonomisk levetid.

Nærmere forklart. Avskriving

Anskaffelseskost Anleggsmidler skal som hovedregel balanseføres til anskaffelseskost. Anskaffelseskost består av kjøpsprisen med tilleggskostnader for å klargjøre driftsmidlet til bruk. Eksempler på tilleggskostnader kan være frakt, montering og tollkostnader. Opplæring i bruk av eiendelen skal ikke inngå i beregning av anskaffelseskost. I de tilfeller kjøpspris også inkluderer betaling for fremtidig service, skal prisen skilles i to komponenter – en pris for utstyret og en for serviceavtalen. Prisen for utstyret inngår i anskaffelseskost og balanseføres som en del av eiendelen, mens prisen for serviceavtalen må balanseføres som en forskuddsbetalt kostnad. Avgifter som virksomheten får tilbake fra skattemyndighetene eller belaster ordningen for nettoføring av merverdiavgift i staten skal ikke inngå som en del av anskaffelseskost. Rabatter og lignende skal komme til fradrag i kjøpsprisen. Ved tilvirkning av egne varige driftsmidler omfatter anskaffelseskost både variable og faste tilvirkningskostnader.

I de tilfeller der anleggsmidlet er kjøpt inn med utenlandsk valuta, skal den utenlandske valutaen regnes om til norske kroner på transaksjons-tidspunktet. Vanligvis anses leveringstidspunktet for å være transaksjonstidspunktet.

Varige driftsmidler Med varige driftsmidler forstås varige og betydelige materielle eiendeler. Balanseføring av driftsmidler skal skje til anskaffelseskost. Anskaffelseskost ved kjøp defineres som kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter.

Som det fremgår av SRS 17 menes det med betydelige enkeltanskaffelser (kjøp) med anskaffelseskost på 30 000 kroner eller mer. Varige driftsmidler som enkeltvis har en verdi under 30 000 kroner kan klassifiseres samlet som en gruppe i balansen dersom det er mange og ensartede eiendeler, og hvor verdien til sammen er vesentlig. Dette omtales ofte som pool- eller flåteaktivering.

For at et driftsmiddel skal inngå som en del av en «pool» må den også ha en utnyttbar levetid på tre år eller mer. Dersom de faktiske forholdene tilsier at anskaffelsen er en del av en «pool», må anskaffelseskosten vurderes i sammenheng med resten av «poolen», for å fastsette om anskaffelsen er aktiveringspliktig.

Referanse: Direktoratet for økonomistyring