Home » Regnskap » F » Fremføring av underskudd

Fremføring av underskudd

Postering som innebærer at skattemessige underskudd i en periode kan komme til fratrekk i fremtidige overskudd.

Nærmere forklart. Utgangspunktet er at hvert års inntekt skal gjøres opp for seg. Hvis imidlertid den skattepliktige samlet sett har underskudd ett år, kan dette fremføres og trekkes fra i et senere inntektsår, jf. skatteloven § 14-6.

Ved fremføring kommer det eldste underskuddet til fradrag først. Videre må fremføringen skje i det første året med positiv inntekt, og det er den skattepliktige selv som må fremsette kravet om fremføring av underskuddet. Dersom inntekten ikke er stor nok til å dekke det fremførbare underskuddet, kommer restunderskuddet til fradrag i senere års positive inntekt. Underskudd til fremføring må benyttes før overskudd avgis som konsernbidrag.

Det er ingen tidsfrist for adgangen til å fremføre underskudd, men adgangen til å fremføre underskudd kan gå tapt dersom det unnlates å kreve fradrag for hele eller deler av det fremførbare underskuddet.

Referanse: KPMG