Home » Regnskap » F » Forvaltningsrevisjonen

Forvaltningsrevisjonen

Prinsipp for revisjon innen forvaltningen som innebærer en forpliktelse til å føre tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og til å foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruken og de oppnådde resultater.

Jfr. kommunelovens § 60 pkt. 7. Revisjonsforskriftens § 5c Jfr. begrepene legitimitet, produktivitet og effektivitet.

Nærmerer forklart. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra politiske myndigheters vedtak og forutsetninger.

Definisjonen innebærer at man under revisjon av en offentlig virksomhet for eksempel kan fokusere på om

forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med politiske vedtak og forutsetninger, forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, regelverket etterleves, forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med politiske forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Begrepet viser til en egen fagdisiplin innen offentlig revisjon, og utføres på alle forvaltningsnivåer. I Norge er det blitt utført denne type revisjonsgjennomganger siden slutten av 1980-tallet, tiltakende med årene, og med en særlig sterk vekst de siste årene. I dag antar forvaltningsrevisjon samme omfang som regnskapsrevisjon (finansiell revisjon) i revisjon av offentlig sektor.

På nasjonalt nivå er det Riksrevisjonen som på vegne av Stortinget utøver forvaltningsrevisjon. På fylkeskommunalt og kommunalt nivå utføres forvaltningsrevisjon av kommunalt eide eller private revisjonsenheter på oppdrag fra de politisk oppnevnte kontrollutvalgene. For Riksrevisjonen er kravet om å gjennomføre forvaltningsrevisjon nedfelt i egen lov, mens det for de andre forvaltningsnivåene er inntatt tilsvarende krav i kommuneloven.

Forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god revisjonsskikk og standarder på området. Standardene baserer seg på internasjonale prinsipper og standarder, blant annet fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). I Norge har både Riksrevisjonen og Norges Kommunerevisor-forbund utarbeidet standarder og veiledere for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Internasjonalt benyttes ofte betegnelsen «Performance Audit».

Referanse: Wikipedia