Home » Regnskap » F » Fortsatt drift

Fortsatt drift

Grunnleggende regnskapsprsinipp, jf. regnskapsloven § 4-5. Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Nærmere forklart. 2. Når fortsatt drift legges til grunn for regnskapet, utarbeides regnskapet under den forutsetning at enheten er i drift og vil fortsette sin virksomhet i overskuelig fremtid. Regnskap med generelt formål blir utarbeidet basert på fortsatt drift, med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle enheten eller å avslutte driften, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. Regnskap med spesielt formål kan enten utarbeides i samsvar med et rammeverk for finansiell rapportering der forutsetningen om fortsatt drift er relevant, eller på annet grunnlag (for eksempel er forutsetningen om fortsatt drift ikke relevant for visse regnskaper som er utarbeidet på skattemessig grunnlag i bestemte jurisdiksjoner). Når det er riktig å bruke fortsatt drift som grunnlag for regnskapet, registreres eiendeler og gjeld basert på at enheten vil kunne realisere sine eiendeler og møte sine forpliktelser gjennom den ordinære virksomheten.

Ansvar for vurdering av enhetens evne til fortsatt drift 3. Visse rammeverk for finansiell rapportering inneholder et klart krav om at ledelsen skal foreta en spesifikk vurdering av enhetens evne til fortsatt drift og standarder for hvilke forhold som skal vurderes, og hvilke opplysninger som skal gis, i forbindelse med forutsetningen om fortsatt drift. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) 1 krever for eksempel at ledelsen foretar en vurdering av enhetens evne til fortsatt drift.1 De nøyaktige kravene vedrørende ledelsens ansvar for å vurdere enhetens evne til fortsatt drift og tilknyttede opplysninger i regnskapet kan også være fastsatt i lover eller forskrifter.

4. I andre rammeverk for finansiell rapportering kan det hende det ikke stilles noen uttrykkelige krav om at ledelsen skal foreta en spesifikk vurdering av enhetens evne til fortsatt drift. Når forutsetningen om fortsatt drift er et grunnleggende prinsipp ved utarbeidelsen av regnskap, som drøftet i punkt 2, krever utarbeidelsen av regnskapet likevel at ledelsen vurderer enhetens evne til fortsatt drift, selv om rammeverket for finansiell rapportering ikke fastsetter noe uttrykkelig krav om dette.

5. Ledelsens vurdering av enhetens evne til fortsatt drift omfatter en skjønnsmessig vurdering på et gitt tidspunkt av den iboende usikkerheten knyttet til det fremtidige utfallet av hendelser eller forhold. Følgende faktorer er relevante for denne vurderingen:

Graden av usikkerhet knyttet til utfallet av en hendelse eller et forhold øker vesentlig jo lenger frem i tid en hendelse, et forhold eller et utfall inntreffer. De fleste rammeverk for finansiell rapportering som uttrykkelig krever en ledelsesvurdering, spesifiserer derfor for hvilken periode ledelsen må ta hensyn til all tilgjengelig informasjon. Enhetens størrelse og kompleksitet, forretningsdriftens art og rammebetingelser og i hvilken grad enheten påvirkes av eksterne faktorer vil påvirke den skjønnsmessige vurderingen av utfallet av hendelser eller forhold. Enhver skjønnsmessig vurdering om fremtiden baseres på den informasjonen som er tilgjengelig på tidspunktet da vurderingen foretas. Senere hendelser kan medføre at det faktiske utfallet ikke nødvendigvis samsvarer med den vurderingen som var rimelig på det tidspunktet da den ble foretatt Referanse: Revisorforeningen