Home » Regnskap » F » Forsiktighetsprinsippet

Forsiktighetsprinsippet

Urealisert tap skal resultatføres.

Nærmere forklart. Regnskapsloven har gjennomført forsiktighetsprin-sippet som en modifikasjon av sammenstillingsprin-sippet, og rekkevidden av kravet er i hovedsak begrenset til et krav om resultatføring av urealisert tap. Prinsippet kommer også til uttrykk i vurderings-reglene ved bestemmelser om laveste verdis prinsipp for omløpsmidler og historisk kost med nedskrivnings-plikt for anleggsmidler.

Med unntak av lovens adgang til å kostnadsføre utgifter til egen forskning og utvikling, inneholder ikke regnskapsloven vurderingsregler som setter sammen-stillingsprinsippet til side av hensyn til forsiktighets-prinsippet. Lovens grunnleggende prinsipp om regnskaps-estimater, krever at usikre størrelser skal verdsettes basert på en forventet verdi. Det tillates derfor ikke at forsiktighetshensyn påvirker estimatet ved at det legges inn en "margin for forsiktig vurdering".

Referanse: Revisjon.no