Home » Regnskap » F » Forretningsbokførsel/ Forretningsregnskap

Forretningsbokførsel/ Forretningsregnskap

Består av kontoklassene 0, 1, 8 og 9 ifølge kontoplan etter Norges Standardiserings-forbunds oversikt NS 4100.

Forretningsregnskapet er obligatorisk og skal føres på kontoer etter det dobbelte bokholderis prisnipp, det vil si hvert beløp føres to ganger (en gang til debet og en gang til kredit). Det offisielle årsregnskapet er en del av forretningsregnskapet. Forretningsregnskapet registrerer de eksterne økonomiske forhold. Se også driftsregnskapet.

Nærmere forklart. Lov om bokføring (bokføringsloven) speisfiserer hva som må inngå i et forretningsregnskap.

§ 2.Bokføringspliktige Enhver som har regnskapsplikt etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. har bokføringsplikt etter denne loven.

Enhver som driver virksomhet og har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-2, har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. Det samme gjelder enhver som har plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3. Dette gjelder likevel ikke tilbydere av elektroniske tjenester som leverer skattemelding for merverdiavgift som nevnt i skatteforvaltningsloven § 8-3 første ledd bokstav e, og som er bokføringspliktig utelukkende på grunnlag av plikten til å levere skattemelding etter bestemmelsen her.

Skattekontoret og Oljeskattekontoret kan i enkelttilfelle pålegge den som antas å drive næringsvirksomhet bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. Slikt pålegg kan begrenses til å gjelde enkelte bestemmelser i loven. Pålegget kan bare gis for to år av gangen.

For bokføringspliktige etter annet ledd kan departementet i forskrift gjøre unntak for særlige tilfeller fra bestemmelsene i denne loven.

§ 5.Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrappor-tering For hver periode med pliktig regnskapsrapporter-ing, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal den bokføringspliktige være i stand til å kunne utarbeide:

bokføringsspesifikasjon, kontospesifikasjon, kundespesifikasjon, leverandørspesifikasjon, spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet, spesifikasjon av salg til eiere og deltakere, spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte. For hver periode med pliktig regnskapsrapporter-ing skal den bokføringspliktige i tillegg være i stand til å kunne utarbeide:

spesifikasjon av merverdiavgift, spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser, spesifikasjon av elimineringer og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap. Departementet gir i forskrift nærmere regler om innholdet i spesifikasjoner som nevnt i første og annet ledd.

Regnskapssystemet skal kunne gjengi spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i første og annet ledd på papir. Departementet kan i forskrift fastsette krav til annen gjengivelse.

Referanse: Lovdata