Home » Regnskap » F » Forretningsår

Forretningsår

Året mellom to årsoppgjør. Er ikke bundet til kanlenderåret.

Nærmere forklart. Det mest logiske er at et forretningsår går fra 1. januar og 31. desember. Men for et skisenter, vil det kanskje være mer logsik å ha regnskapsår mellom september og september i det påfølgende året – for slik å få frem omsetning i kjerneperioden deres (når det faktisk er vinter).

I Lov om årsregnskap (regnskapsloven), heter det;

§ 1-7.Regnskapsåret

Regnskapsåret er kalenderåret. Avvikende regnskapsår kan benyttes dersom dette på grunn av sesongmessig virksomhet øker årsregnskapets informasjonsverdi. Regnskapspliktig som er filial eller datterselskap av utenlandsk foretak, kan benytte avvikende regnskapsår for å ha samme regnskapsår som det utenlandske foretaket. Departementet kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsen i første punktum.

Den regnskapspliktiges første regnskapsår, første avvikende regnskapsår eller siste avvikende regnskapsår kan være kortere eller lengre enn 12 måneder. Regnskapsåret kan likevel ikke i noe tilfelle være lengre enn 18 måneder.

Ved oppløsning slutter regnskapsåret på oppløsningstidspunktet.

Referanse: Lovdata