Home » Regnskap » F » Formue

Formue

Fremkommer på balansekonto når aktiva er større enn passiva.

Nærmere forklart. Bedriftens arbeidskapital

Et overskudd av verdier hvor anleggsmidler har større borkført verdi enn langsiktig gjeld vil avspeiles i at egenkapitalen i bedriften øker.

Balanseligningen

For at balanseligningen skal være oppfylt, må sum eiendeler (aktiva) på venstre side av balansen alltid være lik sum egenkapital og gjeld (passiva) på høyre side. Dermed vil alle avvik mellom anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld vises i endringer i egenkapitalen.