Home » Regnskap » F » Forfallstid

Forfallstid

Det tidspunkt da kreditor kan kreve at debitor betaler en forpliktelse.

Nærmere forklart. Betalingstid og forfall

De alminnelige regler om forfalls- og frigjøringstid finnes i gjeldsbrevloven § 5.

”§ 5. Er det ikkje fastsett noko om betalingstid, har skyldnaren rett til å betala so snart han vil. Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå. Forfell gjeldsbrevet på ein sundag eller annen helgedag eller på ein laurdag eller på den 1 eller 17 mai, blir forfallsdagen utdrygd til yrkedagen etter. Dette gjeld òg når gjeldsbrevet lyder på betaling innen ein serskild nemnd frist som går ut på ein helgedag eller på ein laurdag eller på 1 eller 17 mai.

Forfalls- og/eller frigjøringstiden kan være avtalt, fastsatt i gjeldsbrev, følge av en dom eller av en lov m. v. I så fall gjelder det som er fastsatt. Gjeldsbrevloven § 5 gjelder bare så langt ikke noe annet er bestemt.

Forfall er det tidspunktet hvor skyldneren har plikt til å betale gjelden. Dersom skyldneren ikke gjør det, har han vanligvis misligholdt betalingsplikten. Når kravet forfaller er ofte fastsatt i en avtale mellom partene, eller debitor kan ensidig ha akseptert en bestemt forfallsdag i en forpliktelseserklæring. Det kan avtales at hele gjelden skal betales ved forfall, men ofte vil gjelden bli betalt i flere avdrag som hvert har sin forfallstid, for eksempel ved nedbetaling av et bil- eller boliglån. Forfallet vil ofte være fastsatt ved en bestemt dato, eller ved en betalingsfrist på for eksempel 30 dager etter et kjøp.

Hvis en fordring forfaller når det er helg eller helligdag, blir forfallsdagen utsatt til neste etterfølgende hverdag, jf. gjeldsbrevloven § 5 annet ledd. 1. mai og 17. mai regnes som helligdager etter loven.

Dersom debitor ikke betaler fordringen og det skal regnes forsinkelsesrenter, vil det være den utsatte forfallsdatoen som skal legges til grunn ved beregningen. Også kravets foreldelsesfrist starter å løpe fra den utsatte forfallsdagen.

Av og til vil kreditor ha rett til å kreve full innfrielse av fordringen før den fastsatte forfallstiden. Dette kalles ekstraordinært forfall. Kreditor kan heve kredittavtalen ved vesentlig mislighold, antesipert mislighold eller av andre grunner som kan være avtalt. Det vesentlige misligholdet vil normalt bestå i forsinkelse eller uteblitt rente- og /eller avdragsbetaling. Ved den skjønnsmessige vurderingen av hva som er vesentlig mislighold vil disse forholdene være av særlig betydning; betalingsmisligholdets varighet, beløpets størrelse, har det funnet sted betalingsmislighold tidligere også, hvilken sikkerhet har kreditor for fordringen. Det skal også tas hensyn til hvilke konsekvenser full innfrielse vil medføre for debitor og hans familie.

Det finnes lovbestemmelser om førtidig forfall. I kredittkjøpsloven § 12 er det oppstilt en rekke kriterier for ekstraordinært forfall.

”§ 12. Kjøperens plikt til å betale før tiden Kredittyteren kan kreve hele gjelden betalt før avtalt forfall dersom (a) minst 1/10 av kredittkjøpsprisen eller minst to avdrag ikke er blitt betalt en måned etter forfall, (b) ved kontokjøp minst 1/10 av det beløp som står udekket på kontoen ikke er blitt betalt en måned etter forfall, eller (c) det er avtalt salgspant og kjøperen utsetter pantet for vesentlig fare. Slik forhåndsbetaling kan bare kreves når kjøperen har fått skriftlig varsel med to ukers frist til å rette på forholdet. § 11 annet ledd om reduksjon av kredittkostnadene ved betaling før tiden gjelder tilsvarende”.

Disse skjematiske kriteriene medfører at det ikke er nødvendig å foreta en vanskelig konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle. I en låneavtale kan man også ta inn en klausul om at ethvert mislighold av renter og /eller avdrag medfører ekstraordinært forfall. Det er ikke uvanlig at slike klausuler tas med i avtaler, men de vil kunne bli satt til side etter avtaleloven § 36. Også finansavtaleloven § 52 gir hjemmel for å kunne bringe et krav til førtidig forfall.

Ved pantesikrede pengekrav gir panteloven § 1-9 panthaveren rett til full innfrielse før ordinær forfallstid i en del situasjoner.

Ӥ 1-9. Forfall.

(1) Foruten til vanlig forfallstid kan panthaveren kreve at pantekravet blir innfridd a) når plikten til å betale renter og avdrag blir vesentlig misligholdt, b) når pantet blir tvangssolgt, c) når det blir åpnet gjeldsforhandling eller konkurs hos skyldneren eller hos pantets eier, d) når eieren eller pantsetteren vesentlig misbruker sin råderett over pantet eller forøvrig vesentlig forsømmer sine plikter etter § 1-7, e) når pantet går tapt eller blir skadet ved en tilfeldig begivenhet, og dette medfører at pantesikkerheten blir vesentlig forminsket. (2) Krav om innfrielse etter første ledd bokstav c gir ikke rett til å kreve forsinkelsesrente. (3) Før innfrielse kan kreves etter reglene i første ledd bokstav d eller e, skal panthaveren gi eieren og pantsetteren varsel med en rimelig frist til å rette på forholdet, dersom det ikke er forbundet med fare å vente”.

Les mer her!

Referanse: Jusinfo